Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brožura - zdroje, ze kterých bylo čerpáno III část

7. 3. 2009
Seznam použité literatury
 
Adresář poskytovatelů sociálních služeb, centrum sociálních služeb Znojmo, 2006. 72 s.
ČÁLEK, O., CERHA, J., HOLUBÁŘ, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených.
1. vydání. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, ACHÁT, 1992. 246 s.
JABURKOVÁ, M., DOHNALOVÁ, R., JIRKU, L., KUDĚJOVÁ, T. MÁTL, O., NOVÁK, P.
Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona o sociálních službách, Praha: SKOK. červenec 2007, 76 s. ISBN 978-80-239-9506-0.
KRHUTOVÁ, L., MICHALÍK, J., POTMĚŠIL, L., et al. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vydání. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005, 270 s. ISBN 80-903658-0-9 (VCIZP).
KVĚTOŇOVÁ - ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. In VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 68. publikace. Brno: PAIDO, edice pedagogické literatury, 1998. 181 s.ISBN 80-85931-51-6.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. 1. vydání. Praha: AVICENUM, zdravotnické nakladatelství n.p., 1985. 163 s. ISBN 735 21-08/29.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 1 vydání. Praha: Portál, 2003. 288 s.
ISBN 80-7178-549-0.
MATOUŠEK, O., BEAUFORTOVÁ, K., BEDNÁŘOVÁ, Z., HARTL, P., HAVRÁNKOVÁ, O., KINKOR, M., KOLÁČKOVÁ, J., KOVAŘÍK, J., LUCKÁ, Y., NEČASOVÁ, M., STOHROVÁ, H., SvOBODOVÁ, M., ŠIŠKOVÁ, T., TOMEŠ, I. Metody a řízení sociální práce. 1 vydání. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi, specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002.
MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOVŘÍK, J., MACEK, Z., MUSIL, L., NAVRÁTIL, P.,ŠIKLOVÁ, J., ŠUSTOVÁ, J. Základy sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2001.
312 s. ISBN 80-7178-473-7.
MATOUŠEK, O., KOLDINSKÁ, K., PRUŠA, L. Sociální služby, Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1. vydání. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9.
Moravská TyfloCentra se představují - publikace,Vydalo TyfloCentrum Olomouc,o.p.s. 2003.
MUSIL. L, BAJER. P, Záleží na sociálních pracovnících, zda žadatelům nabídnou služby napomáhající ke zlepšení života. Sociální práce 1/2007.
Obce, města, regiony a sociální služby, kol.autorů,vydání.1, Praha: Sociopress:1997,
271 s.
PEŠÁK, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998.59 s.
PRUŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ASPI, a. s. , 2007. 180 s. ISBN 978-80-7357-255-6.
PTÁČNÍK, P., VÍŠKOVÁ, L. Přehled základních sociálně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany. 8. vydání. Sjednocená organizace sjednocených a slabozrakých. 
235 s.
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Zákon č. 108/2006.Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 
Internetové odkazy:
 
http://www.knihovnazn.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=0, Městská knihovna Znojmo. dne 18.11.2007.
http://www.sons.cz/klasifikace.php,Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, s.8. 06.12.2007.
http://www.sons.cz/klasifikace.php, Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a
přidružených zdravotních problémů, vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, s.10. 18.11.2007.
www.sons.cz/docs/bankomaty/, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. 12.02.2008.
Český statistický úřad, 2008, http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_znojmo,
03.02.2008.
http://mpsv.cz/cs/1461,: Standardy kvality sociálních služeb, MPSV, dne 26.11.2007.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=ce11068db5055874&SUBSESSION_ID=1222032466
534_709, popis, pdf. 18.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=2d81b843ef5adc12&SUBSESSION_ID
= 1221859998904 _372, popis, pdf. 18.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=c06d86aeaec82662&SUBSESSION_ID=1221858
    099 808_2#3, 19.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=c11a67fb7d790a1d&SUBSESSION_ID=1222030
0568 31_338#3, 20.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=53b060e51a6910c9&SUBSESSION_ID=122203144
    1488_699#3, 20.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=b3c543a5d2c08e42&SUBSESSION_ID=1222030
   056831_338#3, 20.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=a0f5a42c1df4e010&SUBSESSION_ID=12220317738
76_708#3, 21.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=e7a9eeaa87dae438&SUBSESSION_ID=1222030950
493_610#3, 21.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=17e61887aabb0d9c&SUBSESSION_ID=1222033795
183_805#3, 21.09.2008.
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do;jsessionid=318E4AC1F7D841CD9B7F965D3EFCA683.n
ode1?7 36c=2084f9d65a6cd56f&SUBSESSION_ID=1222035851099_1, popis, pdf. 21.09.2008.
http://socialnirevue.cz/media/docs/vyhlaska_505_o_socialnich_sluzbach.pdf. 13.01.2008.
http://www. mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf , Bílá kniha v sociálních službách. MPSV. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf, s. 30-31. MPSV: Bílá kniha v sociálních službách, MPSV[online], 2003, dne 26.11.2007.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf. Bílá Kniha MPSV, Praha: Ministerstvo práce a
sociálních věcí, 2003. s. 10.
http://www.css.euweb.cz/index_soubory/Page790.htm, 15.09.2008.
http://www.css.euweb.cz/index_soubory/Page1442.htm, 15.09.2008.
http://www.css.euweb.cz/index_soubory/Page1204.htm, 15.09.2008.
http://www.css.euweb.cz/index_soubory/Page321.htm, 16.9.2008.
http://css.euweb.cz/dokumenty/ Komunitni_ plan_2007_2010.pdf- s. 46,48, dne 1.3.2008.
http://css.euweb.cz/dokumenty/ Komunitni_ plan_2007_2010.pdf- s. 48-50, dne 1.3.2008.
http://www.znojmo.caritas.cz/02nasezarizeni/chps.php , 8.11.2008.
http://www.znojmo.caritas.cz/02nasezarizeni/rodinny_asistent.php , 8.11.2008.
http://www.mkrumlov.cz/obcan/aktualne/strednedoby_plan_rozvoje_trvaly.doc. pdf - s.15-16, dne 09.10.2008.
 
Přednáška pana PhDr. Galvase na téma Ztráta zraku v dospělosti a vyrovnání se s tím, dne 28.11.2007
ve 14. hod. v TyfloCentru Znojmo o.p.s.,regionální pracoviště Znojmo, Dukelských bojovníků,Znojmo.
 
Dne 17.03.2008 byl elektronickou formou udělen souhlas s používáním informací z vydaných publikací Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Szkatulová, M., sekretariát SONS ČR.
 
 
 
Odkazy pod čarou


[1] Srov. : Křivohlavý, J. Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: AVICENUM, zdravotnické nakladatelství n.p., 1985, s. 12,19,20.
[2] Srov.: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Zdroj: http://www.sons.cz/klasifikace.php , 06.12.2007, SONS
[3] Srov.: Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 2003, s. 156.
[4] Srov.: Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vyd. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, ACHÁT, 1992, s. 5.
[5] tamtéž, s. 14.
[6] Srov. Květoňová-Švecová, L . Oftalmopedie. In. Vítková, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 68.
   publikace. Brno: PAIDO, edice pedagogické literatury, 1998, s. 115-116.
[7] Přednáška pana PhDr. Galvase na téma Ztráta zraku v dospělosti a vyrovnání se s tím, dne 28.11.2007,
 14.hod. v TyfloCentru Znojmo o.p.s., regionální pracoviště Znojmo, Dukelských bojovníků, ZN.
[8] Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 2003, s. 156.
[9] Srov. Krhutová, L. Michalík, J. Potměšil, L., et al. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa.
 1.vydání. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005, s. 23.
[10] Srov. Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vyd. Praha: Společnost
 nevidomých a slabozrakých v ČR, ACHÁT, 1992, tamtéž, s. 229.
[11] Srov.: Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR , http://www.sons.cz/klasifikace.php , 18.11.2007, SONS.
[12] Srov. Osobní konzultace s Mgr. Hanou Nováčkovou, speciální pedagog Dětského centra pro postižené děti,
 Znojmo, ze dne 12.03.2008.
[13] Srov. Květoňová-Švecová, L . In. Vítková, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 68. publikace. Brno: PAIDO, edice pedagogické literatury, 1998, s. 115-116.
[14] Srov. Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, s. 155 -156.
[15] Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vydání. Praha: Společnost
   nevidomých a slabozrakých v  ČR, ACHÁT, 1992, s. 143.
[16] Srov. http://www.sons.cz/klasifikace.php , 18.11.2007, Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a
   přidružených zdravotních problémů, vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
[17] Srov. Květoňová-Švecová, L. In. Vítková, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 68. publikace. Brno:
   PAIDO, edice pedagogické literatury, 1998, s. 116.
[18] Srov. Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2003, s. 155.
[19] Srov. Květoňová-Švecová, L. In. Vítková, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika. 68. publikace. Brno:
   PAIDO, edice pedagogické literatury, 1998, s. 116.
[20] Srov. Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vydání. Praha:
   Společnost nevidomých a slabozrakých v  ČR, ACHÁT, 1992, s. 143.
[21] Srov. http://www.sons.cz/klasifikace.php , 18.11.2007, Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a
   přidružených zdravotních problémů, vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
[22] Srov.: Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s. 6.
[23] Srov.: Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 2003, s. 156.
[24] Pešák, M. op.cit. s. 6.
[25] Srov.: Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1 vyd. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR, ACHÁT, 1992, str. 143.
[26] Přednáška pana PhDr. Galvase na téma ztráta zraku v dospělosti a vyrovnání se s tím, dne 28.11.2007 ve 14. hod. v TyfloCentru Znojmo o.p.s.,regionální pracoviště Znojmo, Dukelských bojovníků,Znojmo
[27] Srov.: Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 2003,s. 156.
[28] Srov.: Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.Koncepce činnosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s. 4.
[29] Krhutová, L. Michalík, J. Potměšil, L., et al. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005, s. 23.
[30] Srov.: Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vyd. Praha: Společnost nevidomých a slabozrakých v  ČR, ACHÁT, 1992, str. 144.
[31] Přednáška pana PhDr. Galvase na téma ztráta zraku v dospělosti a vyrovnání se s tím, dne 28.11.2007 ve 14. hod. v TyfloCentru Znojmo o.p.s.,regionální pracoviště Znojmo, Dukelských bojovníků,Znojmo
[32] Matoušek, O. Slovník sociální práce. 1 vyd. Praha: Portál, 2003, s. 156.
[33] Srov. Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené
     organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s. 6.
[34] Srov. Čálek, O., Cerha, J., Holubář, Z. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. 1. vyd. Praha: Společnost
    nevidomých a slabozrakých v ČR, ACHÁT, 1992, str. 80-81.
[35] Srov. tamtéž, s 133-134.12490,91,229.
[36] Matoušek,O. a kol.Sociální práce v praxi, specifika různých cílových skupin a práce s nimi.1vyd.Praha:Portál,
    2005, s.101.
[37] Adaptace je proces, kterým se duševní zdraví znovu navrací.Duševní zdraví je definováno jako schopnost
    přizpůsobit se životním podmínkám a přizpůsobit se životní situaci, do které se člověk dostane, tj aktivně se
    vypořádat s životními problémy a to tak, že u člověka pozorujeme nakonec dobrou míru spokojenosti a štěstí.
    Srov: Křivohlavý, J. Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: AVICENUM,
    zdravotnické nakladatelství n.p., 1985, s.37.
[38] Srov. Matoušek,O. a kol.Sociální práce v praxi, specifika různých cílových skupin a práce s nimi.1vyd.Praha:
    Portál, 2005, s.102.
[39] Srov. Http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf. Bílá Kniha MPSV, Praha: Ministerstvo práce a
   sociálních věcí, 2003. s. 10.
[40] § 3a)Zákon č. 108/2006.Sb.,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon §3
e)f)charakterizuje pojem sociální začleňování jako „proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“ a pojem sociální vyloučení jako“.. vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.“
[41] Srov. Pešák, M. Koncepce činnosti, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky po
    jejím2 celostátním shromáždění, Ostrava, 1998, str. 19.
[42] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi, specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1.vydání.
    Praha: Portál, 2005, s. 102 a 95-96.
[43] Srov. http://www. mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf, Bílá kniha MPSV s. 11.
[44] Srov. Kol. autorů. Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového
   zákona o sociálních službách, Praha: SKOK. červenec 2007, s.27.
[45] Srov. Tomeš, I. In Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. 1. vydání. Praha: Portál, 2001, s. 179,171,173.
[46] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální služby, 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 49.
[47] Srov. Zákon č. 108/2006.Sb.,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. § 33 odst. 2 a 3.
[48] Srov. Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. 1.vydání. Praha : Portál, 2001, s. 178 – 179.
[49] Srov. Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené
   organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s.14.
[50] Srov. Kol. autorů. Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona
   o sociálních službách, Praha: SKOK. červenec 2007, s.14.
[51] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální služby, 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 174.
[52] Srov. Obce, města, regiony a sociální služby, kol.autorů, 1.vydání. Praha: Sociopress: 1997, s. 113.
[53] Srov. Kol. autorů. Od paragrafů k lidem, Analýza situace v oblasti sociálních služeb po přijetí nového zákona
   o sociálních službách, Praha: SKOK. červenec 2007, 23 s.
[54] Blíže § 34, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o centra
denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, azylové domy, pracoviště rané péče, intervenční centra.
[55] Srov. Zákon č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, § 37 odst.1., § 38-52, §53-§70,ve znění pozd.předpisů.
[56] Srov. Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené
   organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2. celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s. 26.
[57] Srov. Musil, L. Bajer. P. Záleží na sociálních pracovnících, zda žadatelům nabídnou služby napomáhající ke
   zlepšení života. Sociální práce1/2007, s. 45.
[58] Srov. Zákon č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, § 38-52, ve znění pozdějších předpisů.
[59] Srov. Zákon č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, §53-§70, ve znění pozdějších předpisů
[60] Srov. Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené
   organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2.celostátním shromáždění. Ostrava: 1998, s. 24-25,12,13.
[61] Srov. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů, § 70 .
[62] Srov. Pešák, M. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Koncepce činnosti Sjednocené
   organizace nevidomých a slabozrakých ČR po jejím 2.celostátním shromáždění. Ostrava: 1998,s.13-18,22 - 23.
[63] Srov. Zákon č. 108/2006.Sb.,o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, § 99, odst. 1 ),
[64] Srov. http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf, s. 30-31. MPSV: Bílá kniha v sociálních službách,
   MPSV[online], 2003, dne 26.11.2007.
[65] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální služby, 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 127 – 128.
[66] Srov. http://mpsv.cz/cs/1461,: Standardy kvality sociálních služeb, MPSV, dne 26.11.2007.
[67] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální služby, 1. vydání. Praha: Portál, 2007, s. 36-38.
[68]Srov. Ptáčník, P., Višková, L. Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké
    občany. 8. vydání. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, s. 12,17,38,45-59.
[69] Srov. Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi, specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1.vydání.
Praha: Portál, 2005, s.102 - 103.
[70] Srov. Ptáčník, P., Višková, L. Přehled základních sociálněprávních informací pro nevidomé a slabozraké
občany. 8. vydání. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.,s. 153-177.
 [71] Český statistický úřad, 2008, http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_znojmo,
03.02.2008.
[72] Srov. Český statistický úřad, 2008, http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/charakteristika_okresu_znojmo,
    03.02.2008.
[73] Srov. Telefonická a emailová konzultace s p. Trulíkovou, pracovnicí sociálního odboru Městský úřad  
Znojmo, Nám. Armády 8, Znojmo na základě podané žádosti, formou emailové zprávy dne 20.03.2008.
[74] Srov. Telefonická a emailová konzultace s p. JUDr. Bártovou Věrou, Městský úřad Moravský Krumlov dne
7.3.2008 na základě podané žádosti o počtech nevidomých ze dne 03.03.2008.
[75] Srov. Emailová konzultace s panem Ing. Petrem Karáskem, vedoucí Tyfloservisu Brno, dne 15.11.2008,
20.11.2007,11.03.2008, 20.03.2008. Telefonická konzultace dne 03.03.2008.
    d86aeaec82662&SUBSESSION_ID=1221858099 808_2#3, 19.09.2008.
[78] Srov. http://www.znojmo.caritas.cz/osobni_asistence/sluzba-osobni-asistence/ 8.11.2008, další ověření
    http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=c11a67fb7d790a1d&SUBSESSION_ID=1222030
0568 31_338#3, 20.09.2008.
   http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=53b060e51a6910c9&SUBSESSION_ID=122203144
    1488_699#3, 20.09.2008.
[80] Srov. http://www.znojmo.caritas.cz/02nasezarizeni/tereza.php , 8.11.2008 , ověřeno: http://iregistr.mpsv.cz
   /socreg/ soubory.do?736c=b3c543a5d2c08e42&SUBSESSION_ID=1222030056831_338#3, 20.09.2008.
[81] Srov. http://www.znojmo.caritas.cz/02nasezarizeni/chps.php , 8.11.2008, dále na http://iregistr.mpsv.cz/socreg/ 
    soubory.do ?736c=a0f5a42c1df4e010&SUBSESSION_ID=1222031773876_708#3, 21.09.2008.
    soubory.do?736c=e7a9eeaa87dae438&SUBSESSION_ID=1222030950493_610#3, 21.09.2008.
    soubory.do?736c=17e61887aabb0d9c&SUBSESSION_ID=1222033795183_805#3, 21.09.2008.
[84] Srov. http://www.znojmo.caritas.cz/02nasezarizeni/rodinny_asistent.php , 8.11.2008, http://iregistr.mpsv.cz/
    socreg/ soubory.do?736c=ce11068db5055874&SUBSESSION_ID=1222032466534_709, pdf. 18.09.2008.
    ověřeno nahttp://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?736c=2d81b843ef5adc12&SUBSESSION_ID= 122185
    9998904 _372, popis, pdf. 18.09.2008.
[86] Srov. http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do;jsessionid=318E4AC1F7D841CD9B7F965D3EFCA683.n
ode1?7 36c=2084f9d65a6cd56f&SUBSESSION_ID=1222035851099_1, popis, pdf. 21.09.2008.
[87] Srov. Osobní konzultace s panem Romanem Šindelářem, prodejna, dne 12.03.2008.http://www.handicapzn.cz/
[88] Srov. Osobní konzultace s paní Mgr. Andrea Šrůtková, speciální pedagog Mateřské školy, Základní školy
   a Praktické školy Znojmo, XI třídy (tyflopedická třída), dne 5.3.2008 a telefonické konzultace.
[89] Srov.: http://www.knihovnazn.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=0, dne
     18.11.2007,Městská knihovna Znojmo [89]Srov.: Telefonická konzultace s paní Falcovou, knihovnice
      – studovna, dne 27.03.2008.
[90] Srov. Emailová konzultace s p. JUDr. Bártovou Věrou, Městský úřad Moravský Krumlov dne 7.3.2008.
[91] Srov. http://www.maceska.kibo.cz/letaky/klubWhithAsistens.doc, dne 12.02.2008 a emailová konzultace  
    s panem R. Balážem, vedoucí zařízení Osobní asistence Znojmo, dne 27.3.2008.
[92] Srov. Telefonická a emailová konzultace s paní M. Musilovou sociální pracovnicí, Zámek Břežany,
     dne 19.03.2008.
[93] Srov. www.sons.cz/docs/bankomaty/, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. 12.02.2008.
[94] Srov. Emailová konzultace s panem Ing. Petrem Karáskem, vedoucí Tyfloservisu Brno, dne 15.11.2008,
 20.11.2007,11.03.2008, 20.03.2008. Telefonická konzultace dne 03.03.2008.
[95] Srov. Komunitní plán sociálních služeb ve znojemském regionu,dostupný na www.http://css.euweb.cz/
     dokumenty/ Komunitni_ plan_2007_2010.pdf- s. 46,48, dne 1.3.2008.
[96] Srov. Komunitní plán sociálních služeb ve znojemském regionu,dostupný na  
     www.http://css.euweb.cz/dokumenty/ Komunitni_ plan_2007_2010.pdf- s. 48-50, dne 1.3.2008.
[97] Srov. http://www.mkrumlov.cz/obcan/aktualne/strednedoby_plan_rozvoje_trvaly.doc. pdf - s.15-16, dne
     09.10.2008.